MONO

I’m not monotheistic,
Or monogamous,
But I’m definitely a mono-fucker.

One fuck and Sayonara!